ورود به جلسات آنلاین

انتخاب جلسه:


لطفا پیش از ورود به جلسه آنلاین به نکات زیر توجه کنید:

– نام خود را برای ورود به جلسه به زبان فارسی وارد نمایید.
– برای عملکرد بهتر حتما از مرورگرهای Chrome یا Firefox استفاده کنید.
– بعد از ورود برای ارتباط صوتی یا تصویری مورد نیاز، مجوز استفاده از میکروفن یا وب‌کم خود را بعد از پرسش مرورگر با گزینه های Allow یا Share به آن بدهید.
– از کیفیت و سرعت اینترنت خود مطمئن شوید.
– در صورتی که از وی.پی.ان استفاده می‌کنید، پیش از ورود به جلسه آن را غیر فعال کنید.